Algemene voorwaarden.

1. ALGEMEEN

Voor de aansprakelijkheid en afspraken m.b.t. onze dienstverlening daarom gelden voor u en ons de volgende voorwaarden.  Deze voorwaarden zijn ten alle tijde van toepassing. Onze huisregels worden ook meegegeven waaraan u zich dient te houden tijdens de stallingsperiode.

 Via onze voorwaarden informeren we onze klant omtrent de risico’s en het houden of stallen van paarden. Om iedereen een aangenaam verblijf te kunnen waarborgen zijn steeds al onze  voorwaarden van toepassing  zoals geschreven op onze algemene voorwaarden, pensionstalcontract en stal reglement.

Bij stalling van uw paard (hengsten zijn niet toegestaan) wordt steeds een kopie van het paspoort van het paard gevraagd.

De paarden worden ingeschreven voor de gestalde periode bij horse-id.

2. CONTRACT en OPZEGGING

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de klant ondertekende aanbod door de gebruiker retour is ontvangen. Overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de overeenkomst  naar haar aard van tijdelijke duur is.
De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan zowel door de klant als door de stalhouder opgezegd worden. De stalhouder heeft het recht om het contract te beëindigen met onmiddellijke ingang.  De opzegging van de klant moet per mail/aangetekend/of mondeling gebeuren met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, behalve bij overeenkomst van tijdelijke duur. Bij het verlaten van de stal moeten alle bezittingen van de klant en enkel deze meegenomen worden en moet de stal volledig uitgemest en uitgeborsteld worden.  Indien dit niet gebeurt, wordt u een factuur opgestuurd van 50€. Per niet-betaling van deze factuur wordt u aangetekend nieuwe opgestuurd met een verhoging van 15%, tot deze leidt bij invordering van de rechtbank.

3.PRIJS EN PRIJSWIJZIGING

De stalhouder hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de leveranciers en diensten die de klant van de stalhouder wenst te betrekken. De prijs wordt bij het aangaan van de overeenkomst vastgesteld. De stalhouder heeft het recht om bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd, de prijs te verhogen. Deze verhoging wordt voor het ingaan van de nieuwe maand aan de klant bekend gemaakt. De klant heeft, indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging, het recht de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de prijsverhoging ingaat, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.
De prijzen van het stalgeld voor de overeengekomen prestaties worden vooraf met u besproken. Stalgeld is inclusief btw. Het pensiongeld dient voor de vervaldatum van de gestelde termijn te worden voldaan. Dit kan contant gebeuren of via overschrijving.
Niet in de overeenkomst omschreven activiteiten, accommodatie, consumpties en materialen die desondanks door de klant worden ge- en/of verbruikt worden als meerprijs boven de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

4. VERZUIM EN INCASSOKOSTEN

Bij te late of niet betaling van de factuur heeft de stalhouder het recht om na melding de klant te vragen onmiddellijk de stal te verlaten. De klant is van rechtswege in verzuim, door het enkele feit van niet-betaling op de in de overeenkomst vermelde vervaldag. Over de niet tijdig verrichte betaling is de klant, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, vanaf het verstrijken van de genoemde vervaldag tot aan de datum van algehele voldoening, de wettelijke rente verschuldigd. Een en ander onverminderd de verdere rechten welke de stalhouder heeft. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van de gerechtelijke of buitengerechtelijke vorderingen tot nakoming, zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten bij geldvorderingen zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 125. Indien na 1 maand niet werd voldaan aan het verzuimde bedrag, behoudt de stalhouder het retentierecht op het paard van de huurder. Het retentierecht is het recht van de schuldeiser om het paard die hij stalling en voeders voorziet en zorgt voor het welzijn van het dier, zolang aan de schuldenaar niet terug te geven, zolang de schulden niet voldaan werden. Een niet-tijdige betaling leidt tot onmiddellijke stopzetting van het contract.

5. AANSPRAKELIJKHEID

De stalhouder heeft het recht om in geval van ziekte van het paard, zonder kennis van de eigenaar de veearts in te schakelen. Ook heeft de stalhouder de plicht om ziektes en blessures te vermelden aan de eigenaar. Kosten gepaard aan interventies veearts zijn steeds ten koste van de eigenaar. De eigenaar verklaart een verzekering te hebben afgesloten voor schade dat het paard voortbrengt aan derden of materieel . (inclusief het bedrijf en mensen die er werken meegerekend.)De eigenaar is verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hem of haar of het paard aan derden. Ook is de eigenaar verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade aan de inrichting en de weides, piste en wasplaats, alsook de gezamenlijke ruimte. De pensionstal is nimmer aansprakelijk voor schade aan het paard. De pensionklant dient ten allen tijde zijn roerende zaken, waaronder inbegrepen paard of pony, die op de pensionstalling gestald zijn zelf te verzekeren tegen brand, schade, of diefstal. De pensionklant dient een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, en dient deze ook in stand te houden. De aansprakelijkheidsverzekering dient uitdrukkelijk risico van het bezit van een paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald. Bovendien ontlast de eigenaar van het paard de stalhouder van iedere aansprakelijkheid voor schade aan zijn gestalde paarden, die niet voortvloeit uit foutieve handelingen of uit de accommodatie van de stalhouder of zijn aangestelde.  De stalhouder is niet aansprakelijk inzake ongevallen te wijten aan het uitvoeren, berijden of tijdens beoefenen met name de paardensport.  De stalhouder kan ook niet aansprakelijk gesteld worden door schade aan een paard door andere paarden.

6.KOSTEN TEN LASTE AAN KLANT

 Veearts/hoefsmid/Rendac 

– Speciale voeding/andere grondbedekking

– extra portie hooi of voordroog (prijs per week)

– Liksteen 

– waarborg-Verzekering(en) – clublidgeld. 

– Verlies sleutel van locker (enkel volpension)

– Het niet onderhouden van de stal, dit gebeurt dan door de stalhouder en dit aan de prijs van vol pension. 

– Ter beschikking houden stal tijdens afwezigheid paard.  

7.GEBRUIK BOX EN ONDERVERHUUR

De pensionklant is verplicht de gehuurde paardenbox overeenkomstig de bestemming te gebruiken als stalruimte voor zijn paard. Een ander gebruik dan hier omschreven is niet toegestaan. Het is de klant niet toegestaan de gehuurde paardenbox onder te verhuren aan derden of anderzijds in gebruik af te staan. Het aanbrengen door de klant van voorzieningen binnen of buiten de paardenbox is niet toegelaten, alle noodzakelijke voorzieningen zijn aanwezig.  Het zelf nemen van stro en voer is niet toegestaan!  Indien dit wel gebeurt leidt dit tot meerkost.  Indien bij halfpension respectloos wordt omgegaan met het stro (teveel) wordt dit of aanzien als volpension maand of wordt er een meerprijs van een grote balo’s aangerekend op de volgende factuur.

8.TRAILERS EN OVERIGE

 Trailers en overige vervoersmiddelen worden uitsluitend gestald in overleg met de stalhouder en op de plaats die de gebruiker daarvoor aanwijst. Deze wordt aangerekend per maand bij de factuur.Het tijdelijk parkeren van personenauto’s, trailers en overige vervoersmiddelen geschiedt op de daartoe bestemde plaats op het bedrijf van de stalhouder. Alle trailers en overige vervoersmiddelen van de klant die op het bedrijf van de gebruiker verblijven, staan daar voor rekening en risico van de klant. De stalhouder kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele diefstal door derden.  De klant dient zelf voor verzekering van deze zaken te zorgen alsmede voor passende beveiligingsmaatregelen, zoals een disselslot of andere beveiligingsmaatregelen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.