De Bosdreefhoeve, gevestigd in de Bollestraat 1 te 8830 Gits, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens: Bosdreefhoeve, Bollestraat 1, 8830 Gits, +32468 31 93 33.

Nele Casteleyn is de Data Protection Officer (DPO) van Bosdreefhoeve. Zij is te bereiken via info@bosdreefhoeve.be.

De Bosdreefhoeve benadrukt dat zij steeds tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (i.e. zolang niet opgeheven), (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en/of (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Het bezoeken van deze site impliceert je uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van je persoonsgegevens of opt-in) van de privacy verklaring en aldus van de manier waarop Bosdreefhoeve je persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bosdreefhoeve verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bosdreefhoeve.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Bosdreefhoeve verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over onze diensten en planning
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)
 • De uitvoering van een overeenkomst met de Bosdreefhoeve

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • Je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met Bosdreefhoeve of om op jouw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Bosdreefhoeve rust
 • De verwerking is noodzakelijk om je vitale belangen of deze van een ander natuurlijke persoon te beschermen.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang

Geautomatiseerde besluitvorming

De Bosdreefhoeve neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bosdreefhoeve) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere regelgeving, bewaart Bosdreefhoeve je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de eerder beschreven doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Bosdreefhoeve verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Bosdreefhoeve gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bosdreefhoeve gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je steeds afmelden voor cookies via de ‘cookie settings’ pagina van de site. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bosdreefhoeve en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bosdreefhoeve.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Als je ontevreden bent omtrent de manier waarop Bosdreefhoeve deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer je enige klachten hebt over de manier waarop Bosdreefhoeve jouw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan je een klacht indienen bij de privacy commissie.

Wijziging privacy verklaring

Bosdreefhoeve kan zijn privacy verklaring wijzigen. Het is daarom ten zeerste aangewezen om regelmatig de site en de betreffende pagina’s waarop de privacy verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat je kennis hebt van enige wijzigingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bosdreefhoeve neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@bosdreefhoeve.be.